Van 1900 tot 1940

9 december 1900 
Stichting van het "Eerste tehuis voor gebrekkige en mismaakte kinderen' te Arnhem, de latere Johanna Stichting 

1901
Ongevallenwet, oprichting van de Rijksverzekeringswet

14 februari 1903
Oprichting van de Vereeniging voor Physische Therapie op initiatief van Dr. J. van Breemen, Amsterdam

1905
Leerplichtwet 

1905
Oprichting van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 

1905
Oprichting van het Centraal Instituut voor Physische Therapie, Amsterdam

1908
Oprichting van het Rotterdamsch Zeehospitium Katwijk en de Rotterdamsche Vereeniging tot bestrijding der Tuberculose


1908
Oprichting Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden. (NVVS)

1908
De Rijksverzekeringsbank heeft een eigen revalidatiecentrum in Nijmegen (onder leiding van Dr. Lycklama Ă  Nijeholt

1911
Minister Talma dient het ontwerp van wet in betreffende de verzekering van arbeiders tegen de geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom

1911
Oprichting van de Prins Alexander Stichting voor onderwijs aan blinden in Huis ter Heide. Bij de Piet Oost school hoorde een internaat. Nadat de school in 1951 ook opengesteld was voor slechtzienden bezocht prinses Marijke (ze noemde zichzelf later Christina) deze school. In 1988 werden de school en het internaat onderdeel van Visio, een instelling voor blinden in Huizen.
(Bron: wapedia.mobi.nl)

1912
Oprichting van de Amsterdamsche Blindenbond onder leiding van enkele ziende vakbondsmensen. Deze bond streeft naar “Maatschappelijke blindenzorg, geheel ten laste van de gemeenschap.” Het welzijn van blinden wil men uit de sfeer van filantropie halen, en wordt gezien als een verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid.

1912
Oprichting van de Adriaanstichting te Rotterdam-Hilligersberg op initiatief van mej. Maria Johanna de Monchy

25 juni 1913
Publicatie van de Invaliditeitswet in het Staatsblad nr. 205

1913
Oprichting van de Haagse Blindenkring, later ontstond hieruit de Haagse Blinden-vereniging. Onder leiding van Piet van der Wel komt deze instelling in verzet tegen de filantropische geest in de landelijke bond.

23 april 1914
Opening van de Adriaanstichting in Rotterdam-Hilligersberg

1915
Oprichting van de Cornelia Stichting te Beetsterzwaag

1916
Instelling van de Staatscommissie voor Blinden

1919
Oprichting van blindeninstituut Bartimeus te Zeist
(Bron:home.visio.org)

14 november 1919
Oprichting Vereniging voor Misvormden in Leiden

10 december 1919
Oprichting Nederlandse Rooms-Katholieke Blindenbond St. Odilia te Amsterdam. De verzuiling doet zijn intrede in de blindenorganisaties.
(Bron: NVBS statuten 8-4-1987)

1919
Verslag van de Staatscommissie om te onderzoeken wat van staatswege kan worden verricht tot verbetering van het lot van Blinden en Halfblinden (Eindrapport van de Staatscommissie voor Blinden)

1920
Lager Onderwijswet

1921
Wijziging van de Ongevallenwet en van de Invaliditeitswet

13 juni 1922
Nederlandse Blindenbond ontvangt koninklijke goedkeuring over de nieuwe statuten waarin de koers wordt veranderd. Het sociale vraagstuk van het welzijn van blinden wordt in navolging van de Amsterdamse en Haagse Blindenbonden centraal gesteld. De leuze “Maatschappelijke blindenzorg geheel ten laste van de gemeenschap”, werd overgenomen. De filantropie moest worden vervangen door overheidshulp. Dit leidde tot de volgende eisen :

  • leerplicht voor het blinde kind
  • verbetering van het blindenonderwijs
  • toegang tot het middelbaar en hoger onderwijs
  • verbetering van de beroepsopleiding en produktieve arbeid in de maatschappij voor alle werkkrachtige blinden
  • verbetering van lonen en arbeidsvoorwaarden voor die blinden die voor hun arbeid waren aangewezen op de blindenwerkplaatsen
  • financiĂ«le steun voor niet werkkrachtige blinden
  • verbetering van de levensomstandigheden van blinde ouden van dagen

Na de reorganisatie van 1922 kreeg de bond een federatieve vorm, niet alleen particulieren waren lid, ookde plaatselijke organisaties sloten zich bij de bond aan. Lokaal werden de eerste successen geboekt. In navolging van Amsterdam (30-05-1921) werden in diverse steden –den Haag, Haarlem en Leiden- Gemeentelijke Werkinrichtingen voor blinden geopend.

1923
Besluit Buitengewoon Lager Onderwijs

1923
Oprichting van het Consultatiebureau voor Lichamelijk Gebrekkigen te Rotterdam, onder andere door J. van Assen


1924
Oprichting Nederlandse Christelijke Blindenbond, de zuilen zijn compleet. De drie organisaties NBB, NKB en NCB werken incidenteel samen. Belangrijkste meningsverschil is dat de NBB het idee van staatszorg voorop plaatst, terwijl de confessionele bonden het particulier initiatief verdedigen.

12 december 1924
Oprichting van het 'Comité Auto- en Boottochtjes voor lichamelijk gebrekkigen te Rotterdam' (naar het voorbeeld van Den Haag en Amsterdam)

1924
Oprichting van de Bond van Invaliden, Amsterdam

25 juni 1924
Eerste straatdemonstratie in den Haag, georganiseerd door de Nederlandse Blindenbond om de aandacht te vestigen op de noden van blinden. Tussen de twee wereldoorlogen werden heel wat pogingen ondernomen om zowel de overheid als het Nederlands publiek te interesseren voor de sociale problemen van blinden. “In woord en geschrift trachtten wij onze ziende medemensen ervan te overtuigen, dat blinden in hun midden een waardige plaats konden innemen.” De NBB wil opkomen voor “de menselijke rechten van de blinden” en durft daartoe “eisen te stellen”. Men zoekt kontakt met Kamerleden en stuurt verzoekschriften naar de Tweede Kamer.

1 januari 1926
De Nederlandse Blindenbond stelt Johan van den Berg aan als bezoldigd propagandist, een functie die hij tot 1963 vervuld.

Februari 1926
Oprichting van de Centrale Vereniging voor Lichamelijk Gebrekkigen (CVLG) en opheffing van de Vereeniging tot verzorging van gebrekkige en mismaakte kinderen in Nederland

1926
Oprichting van de Nederlandse Vereniging voor Rheumatiekbestrijding

1927
Oprichting van de Vereniging tot behartiging van de belangen van Nederlandsche Lijders aan Been en Gewrichtstuberculose in Laren Noord-Holland

mei 1927
CLVG publiceert de brochure 'Hoe zorgt Nederland voor zijn lichamelijk gebrekkigen'

31 augustus 1927
Oprichting van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de arbeid door Onvolwaardigen (AVO)

1928
Eerste Olympische Spelen voor Doven in Amsterdam

 

8-12 october 1928
De AVO organiseert een internationaal congres over arbeid en arbeidsmethoden voor onvolwaardige arbeidskrachten 

1928
CLVG publiceert de brochure 'Zorg voor lichamelijk gebrekkigen'

2 augustus 1929
Eerste internationaal congres van de International Society for Crippled Children in GenĂšve

1929
CLVG publiceert het boek 'De zorg voor lichamelijk-gebrekkigen uit sociaal, economisch en medisch oogpunt', door Dr. J. van Assen

1929
Oprichting van de Staatscommissie inzake onvolwaardige arbeidskrachten

1929 
Oprichting van het Koningin Emma Jubileumfonds 

1929, december
Opening van de Anna Kliniek in Leiden, kliniek voor orhopedische behandeling van lichamelijk gebrekkigen 

1929
Ziektewet

1929
Oprichting van het Gemeentelijk Instituut voor Physico Therapie te Groningen (Dr. Rookmaker)

1 juni 1929
Oprichting van de Nederlandse vereniging van blinde Esperantisten (Nosobe). Door hun internationale contacten legden de blinde Esperantisten de basis voor de latere Europese Blinden Unie. http://www.nosobe.nl
Bron: Leendert van de Merbel

1930
Arbeidsbemiddelingswet (Staatsblad 433, 29 november 1930)

1930
Oprichting van het Consultatiebureau voor Rheumatische Ziekten te Amsterdam

1931
Besluit Buitengewoon Onderwijs-1931

1931
Oprichting Nederlandse Bond van Dovenverenigingen

1931, 29 juni tot 3 juli
Internationaal Congres van de International Society for the Care of Cripples Children, Amsterdam

1932
Demonstratie van de Blindenbond in Utrecht, Achter de St. Pieter 10, voor serieus werk voor blinden. De demonstratie vond plaats ondanks een verbod door het bestuur van de Werkinrichting voor Blinden van de Vereniging tot Ondersteuning en Zedelijke Ontwikkeling van Hulpbehoevende Blinden.


1932 
Freaks is een Amerikaanse horrorfilm, waarin regisseur Tod Browning de wereld van circus sideshows onderzoekt, en de “freaks” die daarin optreden. Browning, die zelf ooit met een circus reisde, koos echte circusartiesten als acteurs, zoals korte mensen, een vrouw met baard, een Siamese tweeling, en artiesten zonder benen. Hij zet in de film hun integriteit en eerlijkheid tegenover de perversie van de werkelijke monsters in de film, de zogenaamde ‘normale’ mensen. De film werd ‘ghastly en repellent” (gruwelijk en weerzinwekkend) genoemd door critici en in veel landen verboden. In Groot-BrittanniĂ« zelfs bijna 30 jaar. Hoewel de film later cultstatus kreeg betekende de film het einde van Brownings’ carriĂšre als regisseur.

afb1932
'Tod Browning with the cast of Freaks (1932)', VS. Collectie: The Kobal Collection Productie: Metro-Goldwyn-Mayer

1933
Opening van de St. Maartenskliniek, Nijmegen

 

1933
Demonstratie in Brussel van mensen die in de Eerste Wereldoorlog gehandicapt waren geworden. 

 

1936
Grote polio-epidemie in Nederland

 

1936, 28 juni tot 5 juli
Third World ongress for the Care of Cripples, Boedapest, Hongarije

 

1937, 24 januari
Oprichting van de Vereniging van Artsen-Physico-therapeuten, door Dr. J.C. Mom en Dr. J. van Breemen. Deze vereniging heeft tot 1955 bestaan en was de voorloper van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Revalidatie en Fysische Therapie

 

1938
Eindrapport van de Staatscommissie inzake onvolwaardige arbeidskrachten

 

1938
Oprichting van de Blauwe Vogelgroepen (bijzondere eisengroepen, padvinderij voor gehandicapten kinderen)

 

1938
Oprichting Vereniging ter bevordering van de belangen van slechthorenden

 

1939
Vierde internationaal congres van de ISCC

 

1940
Oprichting van de Nederlandse Christelijke Bond van Doven